จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน 1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง (2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ (3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ (4) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว (5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน (6) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ (7) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท (8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ (9) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ (2) งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง (3) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา (4) งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ (5) งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย (6) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวช (7) งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.3 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง (2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน (3) งานจัดระเบียบชุมชน (4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน (5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน (6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน ดังต่อไปนี้ (1) งานสารบรรณ (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ (3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ (5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ (6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ (7) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน (8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (9) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย