เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการประกวดภาพถ่ายของพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ)

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

โครงการประกวดภาพถ่ายของพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

 

1. หัวข้อการประกวดภาพถ่าย “เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เป็นเมืองชายแดนบูรพาน่าอยู่”

2. ประเภทผู้เข้าประกวด ประชาชนทั่วไป

3. เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

          3.1 เป็นภาพถ่ายดิจิตอล สามารถปรับแต่งแก้ไขด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติห้ามตัดต่อภาพจนดูเกินจริง ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล

          3.2 บันทึกลงแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี ไฟล์ภาพนามสกุล . JPG ห้ามเว้นขอบสีขาวหรือสีใดๆ มีอายุภาพไม่เกิน 1 ปี จากวันถ่าย ในภาพต้องไม่มีลายน้ำตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใดๆ

          3.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งใบสมัคร แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับภาพถ่าย โดยเขียนบรรยายภาพประกอบ 1-2 บรรทัด (สามารถอ่านรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http//www.arancity.go.th ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ)

          3.4 ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ

          3.5 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของคนอื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น ภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัลมาก่อน

          3.6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

          3.7 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืนภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

          3.8 คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

          3.9 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

4. หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย

          4.1 การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย     20 คะแนน

          4.2 ความคมชัด และความสวยงามของภาพถ่าย     20 คะแนน

          4.3 การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กำหนด     20 คะแนน

          4.4 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ     20 คะแนน

          4.5 แนวคิดและความหมายของภาพ     20 คะแนน

 

/.... 5. จำนวนเงินรางวัล

-๒-

 

5. จำนวนเงินรางวัล

          รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1           จำนวน 5,000 บาท
                                                         พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1       จำนวน 3,000 บาท
                                                         พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2       จำนวน 2,000 บาท
                                                         พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลชมเชย (3 รางวัลๆละ 1,000 บาท)  รวมจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6. ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

          ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง พร้อมกรอกเอกสารใบสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30  เมษายน  2561  ที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 037-232879

7. ประกาศรายชื่อ

          ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 10  พฤษภาคม  2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โทร.

 037-232879 (นายคึกฤทธิ์  ชาวโยธา) มือถือ 081-5756781    เอกสารประกอบ โครงการประกวดภาพถ่ายของพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองวิชาการและแผนงาน