เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
Hacked By Debug // www.TurkHacks.com


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์

    รายละเอียดข่าว

          

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยคณะผู้บริหารเทศบาล มีแนวนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นในวันที่  5 , 8 , 9 , และ 10 ธันวาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล สวนกาญจนาภิเษก ร 9  เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ชนิดกีฬาที่แข่งขัน  ฟุตบอล 7 คน
 2. รุ่น
  1.  เยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย / หญิง
  2.  เยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย / หญิง
  3.  เยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย / หญิง
  4.  เยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย / หญิง
 3. รางวัลการแข่งขันในแต่ละรุ่น

3.1 รางวัลชนะเลิศ                       ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล      2,000  บาท

3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล      1,500  บาท

3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล         800  บาท

3.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3        ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล         500  บาท    เอกสารประกอบ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม