จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   
 
   นางวนิดา  โอภาสไพบูลย์
 
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     

 
   
 
   นางปานทิพย์   ประชุมชัย
 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     
     
     
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   
   นางอุบล   ศรีโนนซี  
  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 
     
     
     
     
     
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 
   นางวลัยมาศ  ทัพประไพ  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
     
     
     
     
     
     
งานนิติการ
 

  นางศิริพร  สาตรพันธุ์
นางสาววิชาพร  อินทวงศ์
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
  นิติกรชำนาญการ