จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 
 
 นายคึกฤทธิ์  ชาวโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   
 
   นางวนิดา  โอภาสไพบูลย์
 
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     

 
   
 
   นางปานทิพย์   ประชุมชัย
 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
     
     
     
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   
 
   นายคึกฤทธิ์  ชาวโยธา     
 
  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 
     
     
     
     
     
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 
   นางวลัยมาศ  ทัพประไพ  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
     
     
     
     
     
     
งานนิติการ
 

  นางศิริพร  สาตรพันธุ์
นางสาววิชาพร  อินทรวงศ์
 นิติกรชำนาญการพิเศษ   นิติกรชำนาญการ