เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 พ.ค. 2564 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 12 พ.ค. 2564 ]15 สำนักปลัดเทศบาล
3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เม.ย.64) [ 5 พ.ค. 2564 ]16 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]14 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5 รายงานผลการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 16 ก.ค. 2563 ]11 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7 เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ก.ค. 2563 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8 ผลการติดตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]15 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมปีพ.ศ.2563 (ฉบับที่ 1) [ 6 มี.ค. 2563 ]12 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10 วิธีการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 18 พ.ย. 2561 ]16 สำนักปลัดเทศบาล
11 รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ-6-เดือน [ 31 พ.ค. 2561 ]16 สำนักปลัดเทศบาล
12 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2560 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
13 ประกาศ นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2560 ]14 สำนักปลัดเทศบาล
14 ประกาศ การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2560 ]17 สำนักปลัดเทศบาล
15 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2560 ]20 สำนักปลัดเทศบาล
16 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) [ 1 ต.ค. 2560 ]17 สำนักปลัดเทศบาล