เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 คำสั่งแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ [ 10 ก.ค. 2563 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2563 ]11 กองวิชาการและแผนงาน
3 ประกาศ กทจ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 พ.ค. 2563 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 27 มี.ค. 2563 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 11 ก.ย. 2562 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [ 11 ก.ย. 2562 ]8 สำนักปลัดเทศบาล
7 ประกาศ กทจ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]6 สำนักปลัดเทศบาล
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 22 ต.ค. 2561 ]8 กองวิชาการและแผนงาน
9 แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2561 ]8 สำนักปลัดเทศบาล
10 ประกาศการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปและวิชาการ [ 8 ต.ค. 2561 ]8 สำนักปลัดเทศบาล
11 สมรรถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2560 ]255 สำนักปลัดเทศบาล
12 สมรรถนะผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2560 ]242 สำนักปลัดเทศบาล
13 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 [ 1 ส.ค. 2560 ]242 สำนักปลัดเทศบาล