เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหาร 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]7 สำนักปลัดเทศบาล
3 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร และจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร [ 1 ธ.ค. 2563 ]6 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ลว 1 ต.ค.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]6 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 /64 [ 22 ต.ค. 2563 ]7 สำนักปลัดเทศบาล
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลว 1 ต.ค.63 [ 22 ต.ค. 2563 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
9 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 ต.ค. 2563 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
10 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 22 ต.ค. 2563 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
11 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]148 สำนักปลัดเทศบาล
12 คำบรรยายลักษณะงาน (JOB Description) [ 5 ส.ค. 2563 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
13 คำสั่งแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ [ 10 ก.ค. 2563 ]51 สำนักปลัดเทศบาล
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2563 ]60 กองวิชาการและแผนงาน
15 ประกาศ กทจ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 พ.ค. 2563 ]50 สำนักปลัดเทศบาล
16 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 27 มี.ค. 2563 ]51 สำนักปลัดเทศบาล
17 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 11 ก.ย. 2562 ]51 สำนักปลัดเทศบาล
18 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [ 11 ก.ย. 2562 ]54 สำนักปลัดเทศบาล
19 ประกาศ กทจ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]49 สำนักปลัดเทศบาล
20 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 22 ต.ค. 2561 ]54 กองวิชาการและแผนงาน
 
หน้า 1|2