เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]106 สำนักปลัดเทศบาล
2 คำบรรยายลักษณะงาน (JOB Description) [ 5 ส.ค. 2563 ]22 สำนักปลัดเทศบาล
3 คำสั่งแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ [ 10 ก.ค. 2563 ]35 สำนักปลัดเทศบาล
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2563 ]40 กองวิชาการและแผนงาน
5 ประกาศ กทจ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 พ.ค. 2563 ]35 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 27 มี.ค. 2563 ]34 สำนักปลัดเทศบาล
7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 11 ก.ย. 2562 ]35 สำนักปลัดเทศบาล
8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [ 11 ก.ย. 2562 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
9 ประกาศ กทจ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]32 สำนักปลัดเทศบาล
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 22 ต.ค. 2561 ]38 กองวิชาการและแผนงาน
11 แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2561 ]40 สำนักปลัดเทศบาล
12 ประกาศการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปและวิชาการ [ 8 ต.ค. 2561 ]38 สำนักปลัดเทศบาล
13 สมรรถนะประจำสายงาน [ 1 ต.ค. 2560 ]291 สำนักปลัดเทศบาล
14 สมรรถนะผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2560 ]275 สำนักปลัดเทศบาล
15 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 [ 1 ส.ค. 2560 ]278 สำนักปลัดเทศบาล