เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง [ 15 พ.ค. 2563 ]9 กองคลัง
2 สถิติการจัดเก็บรายได้กองสาธารณสุข [ 22 เม.ย. 2563 ]6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 รายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคมประจำปี๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]13 กองคลัง
4 งบการเงินประจำปี 2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]25 กองคลัง
5 งานพัสดุกองคลังดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี๒๕๖๓ [ 4 ธ.ค. 2562 ]54 กองการศึกษา
6 วิธีการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 18 พ.ย. 2561 ]292 สำนักปลัดเทศบาล
7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 9 พ.ย. 2561 ]302 กองสวัสดิการสังคม
8 การแข่งขันกีฬาวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 8 พ.ย. 2561 ]315 กองสวัสดิการสังคม
9 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และดัดแปลงอาคาร [ 25 ต.ค. 2561 ]280 กองช่าง
10 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 1 ต.ค. 2561 ]127 สำนักปลัดเทศบาล
11 ประกาศ ข้อบังคับด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]280 สำนักปลัดเทศบาล
12 รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่1 [ 1 ต.ค. 2560 ]250 สำนักปลัดเทศบาล
13 สำเนาคำสั่งแบ่งส่วนราชการ และมอบหมายหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2560 ]259 สำนักปลัดเทศบาล