จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

(3) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(5) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(6) งานสวัสดิการของกอง

(7) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

(3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

(5) งานชีวอนามัย

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(2) งานรักษาความสะอาดสถานที่

(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางพยาบาล

(2) งานจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

(3) งานช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค

(4) งานวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์

(5) งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกและเชิงรับ

(6) งานการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย