จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

กองคลัง

                        มีหน้าที่  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรงานต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

                              2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ

งานธุรการ  การเงินและบัญชี  และงานพัสดุและทรัพย์สิน  ดังนี้                         

1.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(4)  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(6)  งานสวัสดิการของกอง
(7)  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2)  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3)  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4)  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5)  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(6)  งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
(7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานการซื้อและการจ้าง
(2)  งานการซ่อมและบำรุงรักษา
(3)  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
(4)  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5)  งานการจำหน่ายพัสดุ
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                              2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  ดังนี้

1.  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(2)  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (..5)
(3)  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
(4)  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(5)  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(6)  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(7)  งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (..5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(8)  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(9)  งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
(10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย