วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
ซื้อปลอกคลุมเก้าอี้อเนกประสงค์ เเบบผ้ามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำตาข่ายเหล็กกันนักเรียนตกอาคารเรีียน อาคาร 6 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง