วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถแม็คโคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง