วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานไฟฟ้าถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๘๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟ้าอัมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 1238 สก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าและอะไหล่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง