วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง