วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้, เต็นท์ ,โต๊ะ เพื่อใช้ในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - กัมพูชา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์พร้อมแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือแนะนำร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกดั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียนเฉลิมราชย์ 60 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง