วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา/ชุดกรีฑา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลา วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เป็นเงิน 31,968.16 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ฟ้าอัมพร) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษาและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมเสาไฟสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง