วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตู้คอนเทรนเนอร์ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-0870 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง