วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน ๘๐-๘๕๔๐ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0867 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๕๖๒๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง