วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
11  ต.ค. 2561
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยิสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (บ้านกิโลสอง)
11  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
11  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซื้อถังชนิดอัดอากาศสำรอง
11  ต.ค. 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อทำการซ่อมใหญ่รถบรรทุกขยะรถดูดฝุ่น รถดูดโคลน แมคโคร แทรกเตอร์ ฯลฯ
11  ต.ค. 2561
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ
11  ต.ค. 2561
ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
9  ต.ค. 2561
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลา วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง