วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตกแต่งเวทีและวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
โล่รางวัลใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562
6  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล(ฉากเวที) จำนวน ๒ แผ่น ขนาด ๒.๔๐ X ๔.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2561-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเทศบัญญัติและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น ใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ , โต๊ะจีน และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง