วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อธงชาติและธง TO BE NUMBERONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลรวมถึงโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้ได้ครบตามจำนวนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน บจ 8804 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตู้คอนเทรนเนอร์ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง