วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวนเงิน ๑๘๔,๐๐๔.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวน ๕๗๘,๔๔๕.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวนเงิน ๕๒๖,๕๙๘.๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง (ระดับประถมศึกษา) ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๑ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวน ๑,๐๒๘,๗๙๙.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง