วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อตราสัญลักษณ์ วปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างการจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเบอร์ 7 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 80-8965 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8965 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง