วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์(น้ำยาสารเคมีกำจัดยุงและทรายเคลือบสาร) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้งและเครื่องพ่นละออง) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง