วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2561
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจ้างเหมาทำเวทีในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.(บ้านกิโลสอง)ประจำเดือนมกราคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4756 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข-๑๑๓๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น S2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อของรางวัลในกิจกรรมแข่งขันการละเล่นในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง