วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างทำข้าวกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก พร้อมฝาเปิดปิดแบบติดบานพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 3 ทะเบียน 81-0893 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔๑,๓๘๓.๔๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างโครงการแม่ดีเด่นเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง