วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟ้าอัมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 1238 สก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าและอะไหล่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง