วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุอื่นๆ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดใหญ่ พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
เช่าเต็นท์ เก้าอี้พลาสติกและโต๊ะ ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
10  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลการจัดกิจกรรมการแข่งขันบนเวที (ประเภทของเล่นสำหรับเด็ก ) ในโครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง