วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือแนะนำร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกดั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียนเฉลิมราชย์ 60 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานไฟฟ้าถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๘๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง