วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-0867 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บจ 8804 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างบำรังรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 1 ทะเบียน 81-0892 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง