วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ฟ้าอัมพร) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษาและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมเสาไฟสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้, เต็นท์ ,โต๊ะ เพื่อใช้ในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - กัมพูชา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์พร้อมแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง