วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ทะเบียน 81-5622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-0870 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง