วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซื้อถังชนิดอัดอากาศสำรอง
11  ต.ค. 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อทำการซ่อมใหญ่รถบรรทุกขยะรถดูดฝุ่น รถดูดโคลน แมคโคร แทรกเตอร์ ฯลฯ
11  ต.ค. 2561
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ
11  ต.ค. 2561
ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
9  ต.ค. 2561
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลา วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา/ชุดกรีฑา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลา วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เป็นเงิน 31,968.16 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง