วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำข้าวต้มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 3 ทะเบียน 81-0893 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชน กม. 3 ซอยส่งสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเบอร์ 7 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำตาข่ายเหล็กกันนักเรียนตกอาคารเรียน ๓ (ดุสิตา) โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง