วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเทศบัญญัติและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น ใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ , โต๊ะจีน และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
11  ต.ค. 2561
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยิสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (บ้านกิโลสอง)
11  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง