วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงฌาปนสถาน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึก HP 35 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการทำหมันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า 2562 จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง