วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 1 ติดถนนเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2562
จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง