วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวนเงิน ๑๘๔,๐๐๔.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวน ๕๗๘,๔๔๕.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวนเงิน ๕๒๖,๕๙๘.๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง (ระดับประถมศึกษา) ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๑ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวน ๑,๐๒๘,๗๙๙.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่มขวดใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)
19  พ.ย. 2561
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างในโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง