วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการผลิตสื่อและการใช้สื่อ ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการดนตรีสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (บาสเก็ตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการกีฬา อปท. สัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการดนตรีสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชน เทศบาลอรัญคัพ (บาสเก็ตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (บาสเก็ตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง