วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะจีน และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่มาร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง