วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 81-5622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน บน 3231 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างการจ้างตรวจสภาพตามระยะของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานกองการศึกษาจำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง