วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างทำตระแกรงเหล็กแยกประเภทขยะและตู้รวบรวมขยะอันตราย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตรพนักงานแบบซับลิเมชั่น 15 mm จำนวน 300 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง จำนวนเงิน 539,814.60 บาท ภาคเรียนที่2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง