วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรางลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงนำขบวนแห่และจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง