วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2562
จ้างเช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมจอภาพ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7149 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถน้ำเบอร์ 7 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 80-8540 สกระแก้ว จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-6603 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง