วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-0867 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บจ 8804 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างบำรังรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 1 ทะเบียน 81-0892 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุอื่นๆ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดใหญ่ พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง