วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7472 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง