วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ทะเบียน 81-5622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-0870 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง