วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
24  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง (ปฐมวัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง