วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเบอร์ 7 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำตาข่ายเหล็กกันนักเรียนตกอาคารเรียน ๓ (ดุสิตา) โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง