วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการทำหมันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า 2562 จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำข้าวต้มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 3 ทะเบียน 81-0893 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชน กม. 3 ซอยส่งสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)