วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง