วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ กีฬาวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 28 กรกฎา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการจัดแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 28 กรกฎา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 28 กรกฎา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้่าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถบัส โครงการจัดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง