วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ FUJI XEROX จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ เบอร์ 7 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง