วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 23 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างติดตั้งกั้นผนังห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งประตูห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง