วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2562 ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำข้าวต้มสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านกิโลสอง) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุในกิจกรรมวันแม่ ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง