วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงนำขบวนแห่และจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำข้าวต้ม (เลี้ยงพระ) โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง