วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสองประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๔๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๒๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมกีฬาสีภายใน ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง