วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-6603 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บน 3231 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Toner FUJI XEROX รุุ่น S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก ศพด.(ชุมชนฟ้าอัมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง