วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง (ปฐมวัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7472 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)