วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารสีขนาด A๓,A๔ พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
วัสดุไฟฟ้า
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องทำงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
13  ก.ย. 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษา
13  ก.ย. 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย