วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลคม วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูป บริเสณชุมชนมิตรสัมพันธ์ ข้างวัดเจริญบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง