วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเครื่องเสียงพร้อมจอภาพ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง