วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8965 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง