วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 28 กรกฎา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการจัดแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 28 กรกฎา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 28 กรกฎา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้่าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถบัส โครงการจัดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง