วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๔๑ สระแก้ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
14  พ.ย. 2562
จ้างทำผ้ากันเปื้อนและหมวกพร้อมสกรีนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันนันทนาการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง