วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยหน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8421 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1133 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสีสัญลักษณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถแทร็คเตอร์ ทะเบียน ตค-449 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง