วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์โครงการ ระงับ ยังยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการระงับ ยับยัั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระงับ ยับยัั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง