วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประดับประเทศ) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๘๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๑๒๓๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน น.๑๐๑๗ สระแก้ว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง