วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๓,๔๓๘ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ