วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Toner FUJI XEROX รุุ่น S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก ศพด.(ชุมชนฟ้าอัมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง