วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ปี2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกีนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ปี2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง